Μητρώου

Από τις αρχές της εβδομάδας τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία νέα αναβαθμισμένη έκδοση της Εφαρμογής του Μητρώου που θα υλοποιεί σημαντικά τμήματα της Απόφασης Δ.Σ. 121 (ΦΕΚ 715/Β/2020).

Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται οι λειτουργίες του Μητρώου:
  • Δυνατότητα επικαιροποίησης εταιρικών εγγράφων (τέλος ετοιμότητας, βεβαίωση ορθής πρακτικής).
  • Δυνατότητα επικαιροποίησης CE Mark των προϊόντων.
  • Υποχρεωτική έκδοση άυλων σε μία και μόνο αίτηση ανά τιμολόγιο (με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο Γ1 της άνω Απόφασης).
  • Δυνατότητα επισύναψης των υποχρεωτικών εγγράφων εξόφλησης τιμολογίων και έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή. • Βελτίωση της λειτουργικότητας για τη διαδικασία παύσης κυκλοφορίας προϊόντος (όπως προβλέπεται στις παραγράφους Δ1 και Δ2 της άνω Απόφασης).

Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι στις αιτήσεις για άυλα barcodes που είχαν κατατεθεί από 31/10/2018 έως 19/06/2019 με επισύναψη δελτίου αποστολής μόνο στη θέση του τραπεζικού εγγράφου, θα πρέπει να επισυνάπτεται το τιμολόγιο.

Όσο για τις αιτήσεις για άυλα barcodes που είχαν κατατεθεί από 20/06/2019 και μετά θα επισυνάπτεται κανονικά το τραπεζικό έγγραφο.
Τέλος, για όλες τις αιτήσεις που εμπίπτουν στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ο Οργανισμός θα φροντίσει να δοθεί παράταση μέχρι τις 31/12/2020, ώστε να προσκομιστούν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα.